top of page

VRIJWILLIGE VERZEKERING ZW BIJ UWV NIET NODIG DGAVRIJWILLIGE VERZEKERING ZW BIJ UWV NIET NODIG DGA

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft recht op loon uit hoofde van de arbeidsovereenkomst. Daarom is er geen recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet (ZW).

Minister Koolmees van Sociale Zaken gaat in op een casus met betrekking tot de vrijwillige verzekering voor de Ziektewet (ZW) en de WIA bij het UWV.

Wat was er aan de hand?

De betrokkene werkte als zelfstandige in een eenmanszaak. Hij heeft toen een vrijwillige verzekering voor de ZW en de WIA bij het UWV afgesloten. Na verloop van tijd heeft hij de rechtsvorm van zijn bedrijf gewijzigd en zijn eenmanszaak omgezet in een Besloten Vennootschap (BV).

Van die BV is de betrokkene directeur-grootaandeelhouder (DGA) ook enig aandeelhouder geworden. Deze wijziging heeft hij niet doorgegeven aan het UWV. Hij meldt zich op een gegeven moment ziek. De vrijwillige verzekering ZW komt niet tot uitkering, terwijl hij hiervoor wel premie heeft betaald.

Gevolgen oprichting BV

Een van de gevolgen van de oprichting van een BV is dat de DGA in dienst komt van de BV en werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Een DGA van een BV moet zichzelf daarom – ook voor de loonbelasting – een marktconform loon betalen.

De verplichting om het loon door te betalen geldt op grond van artikel 7:629 BW ook bij ziekte van de DGA omdat hij een arbeidsovereenkomst met de BV heeft.

Niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen

Een DGA is niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zoals de ZW, de WIA en de Werkloosheidswet (WW). Wettelijk is namelijk geregeld dat, wegens het ontbreken van de gezagsverhouding bij een DGA, de arbeidsverhouding van een DGA niet als dienstbetrekking wordt beschouwd. Voor de loondoorbetalingplicht tijdens ziekte op grond van de arbeidsovereenkomst speelt het aspect van de gezagsverhouding echter geen rol.

Vrijwillige verzekering voor de ZW

Bij de vrijwillige verzekering voor de ZW geldt het normale regime van de ZW. Er wordt geen ziekengeld op grond van de ZW uitgekeerd indien de verzekerde recht heeft op loon.

Informatie via UWV

Ondernemers moeten zich er bewust van zijn welke gevolgen een omzetting van een eenmanszaak naar een andere rechtsvorm zoals een BV kan hebben.

Het UWV informeert daarover op diverse manieren. Zo adviseert het UWV DGA’s via de website dat een vrijwillige ZW-verzekering afsluiten waarschijnlijk meestal niet nodig is. Daarnaast vermeldt het UWV dit ook in de brief over de nieuwe premiepercentages, die het UWV jaarlijks stuurt aan de vrijwillig verzekerden.

Ook neemt het UWV schriftelijk contact op met een vrijwillig verzekerde indien het UWV constateert dat iemand die zich vrijwillig verzekerd heeft voor de ZW DGA (geworden) is.

Beëindiging vrijwillige ZW-verzekering

De minister kan niets veranderen aan de situatie van de betrokkene. Hij heeft geen recht op ziekengeld terwijl hij hier hiervoor wel premies had betaald en hij veronderstelde hiervoor verzekerd te zijn.

De vrijwillige ZW-verzekering is niet meer zinvol voor deze persoon. De vrijwillige verzekerde moet echter zelf een verzoek indienen om zijn vrijwillige verzekering te beëindigen. Beëindiging van de vrijwillige verzekering vindt dan plaats met ingang van een door de betrokkene te bepalen toekomstige datum. Dit gebeurt niet met terugwerkende kracht. Er is ook geen sprake van premierestitutie met terugwerkende kracht. Dit standpunt is door de Centrale Raad van Beroep bevestigd in zijn jurisprudentie.

Bron: Rijksoverheid


bottom of page